przedszkole

Przedszkole Nr 230 "Kolorowy Zakątek"
04-349 Warszawa
ul. Szaserów 118A
Telefon: 22 610 24 96
e-mail: p230@edu.um.warszawa.pl

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA   DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole nr 230 „Kolorowy Zakątek” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole230.waw.pl

Data publikacji strony: wrzesień 2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  07.03.2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia 01.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiszowe

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podświetlane linki
   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Święch - Bąk,  e-mail: logopeda@interia.eu  numer telefonu: 226102496. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

    Przedszkole Nr 230 „Kolorowy Zakątek”  w Warszawie ma siedzibę przy ul. Szaserów 118A Budynek  przedszkola powstał w 1963 r. Ma 2 kondygnacje, na najniższej kondygnacji znajduje się sala  dydaktyczno-rytmiczna, pokój do pracy indywidualnej oraz pomieszczenia gospodarcze. Na wyższej kondygnacji  znajdują się sale, szatnia oraz pomieszczenia użytkowane przez personel przedszkola.

Budynek posiada wejście główne i boczne, przeznaczone tylko dla pracowników oraz dostawców. Wejścia posiadają 2 schody i nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi główne otwierane ręcznie zaopatrzone są w sygnał dźwiękowi. Dzwonek zainstalowany jest po lewej stronie drzwi wejściowych.

Przedszkole ma siedem oddziałów dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Toalety znajdujące się przy salach dydaktycznych nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.

Szatnia dla wszystkich grup wiekowych znajduje się na poziomie parteru.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - pobierz

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 230 "Kolorowy Zakątek"

04-349 Warszawa
ul. Szaserów 118a

tel: 22 610 24 96
e-mail: p230@eduwarszawa.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w przedszkolu jest:

Agnieszka Korycka
dane kontaktowe: akorycka@dbfopld.waw.pl

Mapa dojazdu

× Strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili można zmienić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce cookies.