przedszkole

Przedszkole Nr 230 "Kolorowy Zakątek"
04-349 Warszawa
ul. Szaserów 118A
Telefon: 22 610 24 96
e-mail: p230@edu.um.warszawa.pl

STATUT

Załącznik nr 1

Do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 7/2018

 

 

 

 

 

STATUT
PRZEDSZKOLA NR 230
„KOLOROWY ZAKĄTEK”

 

Rozdział 1

Przepisy wprowadzające

 

§ 1

Przedszkole prowadzi działalność na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943          z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 5.  Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
 6.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017r. poz. 649);
 7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. 2017r., poz. 1658);
 8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. 2017r., poz. 356) –załącznik nr1;
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. 2017r., poz. 1578, ze zm.);
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017r., poz.1616);
 11. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017r., poz.1635);
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. 2017r., poz.1597);
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017r., poz.1597);
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017r., poz.1655);
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2017r., poz.1147);

 

§ 2

 

 1. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Nr 230 „Kolorowy Zakątek”.
 2. Siedzibą Przedszkola nr 230 „Kolorowy Zakątek” jest budynek wolnostojący przy ul. Szaserów 118A w Warszawie.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole Nr 230 „Kolorowy Zakątek”, zwane dalej Przedszkolem jest jednostką publiczną, która  prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

Przedszkole Nr 230 „Kolorowy Zakątek”

04-349 Warszawa

ul. Szaserów 118A

Tel.226102496

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola oraz sposoby ich wykonywania

 

§ 3

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego  oraz  z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole pełni wobec dziecka funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, a praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

§ 4

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 1.  wspieranie całościowego rozwoju dziecka, poprzez proces opieki, wychowania  i nauczania - uczenia się,
 2. umożliwianie odkrywania przez dzieci własnych możliwości, sensu działania  oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna,
 3. wspieranie dzieci do osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji,
 4. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
 5. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowanie dziecka do nauki szkolnej,
 6. świadczenie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do potrzeb dzieci, w tym wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych.

 

§ 5

 1. Do zadań przedszkola  należy:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym   i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych  do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących  do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące     do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

     18) realizacja preorientacji zawodowej.

 

§ 6

 

 1. Przedszkole realizuje zadania w następujący sposób:
 1. zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący, zapewnia pełną obsadę pedagogiczną i administracyjno – obsługową;
 2. prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, zgodnych z podstawę programową;
 3. organizuje różnorodną aktywność edukacyjną prowadzoną przez wykwalifikowanych nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów;
 4. prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości rozwojowych dzieci oraz ich potrzeb;
 5. dokonuje analizy gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole w oparciu o przeprowadzoną diagnozę przedszkolną informując o jej wynikach rodziców;
 6. organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną;
 7. tworzy warunki materialne i organizacyjne do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych poprzez:
 1. aranżację sal wyzwalającą wielostronną aktywność dzieci;
 2. organizowanie bazy dydaktycznej dla specjalistów.
 1. organizuje na pisemną prośbę rodziców zajęcia z religii, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 3. promuje wartość edukacji przedszkolnej wśród całej społeczności przedszkolnej,  tj. wychowanków, ich rodziców i całych rodzin, pracowników.

 

 

§ 7

 1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, polegającą na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 4. Dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor organizuje zajęcia specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne odpowiednie ze względu  na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne określone w wydanym przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§ 8

 1. Organami Przedszkola są:
 1. dyrektor przedszkola;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców.

§ 9

 

 1. Tryb i sposób powołania i odwołania Dyrektora przez organ prowadzący określa szczegółowo ustawa Prawo oświatowe.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników samorządowych.
 3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
 1. kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 3. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola, uzyskanie na jego temat opinii organizacji związkowych i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu i nadzorującemu przedszkole;
 6. wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 7. planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 8. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
 9. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole;
 10. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 11. branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 12. przyznawanie nagród, udzielanie kar porządkowych pracownikom;
 13. występowanie z wnioskami; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola;
 14. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.;
 15. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
 16. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
 17. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 18. dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego;
 19. ustalanie na wniosek rady pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału;
 20. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 21. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 22. wyrażanie zgody, na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;
 23. ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie właściwego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zasad, czasu i zakresu prowadzenia indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 
 24. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w odrębnych przepisach;
 25. organizowanie procesu rekrutacji, w tym:
 1. powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego,
 2. organizacja przyjmowania wniosków o przyjęcie kandydata,
 3. podanie do publicznej wiadomości zasad (kryterii) przyjmowania oraz terminów postępowania rekrutacyjnego,
 4. rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej,
 1. podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego (poza harmonogramem rekrutacji);
 2. skreślanie dziecka z listy w czasie roku szkolnego po podjęciu stosownej uchwały przez radę pedagogiczną, w przypadkach określonych w statucie;
 3. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

§ 10

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W zebraniu rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zgodnego z ustawą.
 5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie rocznych planów pracy;
 2. przygotowanie i uchwalanie statutu przedszkola i jego zmian;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy;
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
 1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2. projekt planu finansowego przedszkola;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora;
 1. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskami o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu oraz do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny o zbadanie i ocenę działalności dyrektora przedszkola lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
 2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 11

 1.  Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.
 1.  Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
 2.  W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej wybrany  w tajnych wyborach przez rodziców dzieci z danego oddziału.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. W bieżącej pracy Rady Rodziców, realizowanych przedsięwzięciach i oraz w zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział wszyscy rodzice wychowanków, z tym że prawo do głosowania mają przedstawiciele oddziałów wymienieni w ust. 3.
 5. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 6. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 7. Do kompetencji rady rodziców należy:
 1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 2. występowanie do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola;
 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

 

§ 12

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 3. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję  w składzie:
 1. dwóch członków rady pedagogicznej;
 2. dwóch członków rady rodziców;
 3. dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji;
 1. Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.
 2. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

 

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

 

§ 13

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Decyzję dotyczącą list poszczególnych oddziałów na kolejny rok szkolny, podejmuję Dyrektor Przedszkola na podstawie informacji o dzieciach kontynuujących edukację i dzieciach nowoprzyjętych na nowy rok szkolny (możliwe jest łączenie lub dzielenie grup).
 2. W przedszkolu jest łącznie 7 oddziałów, zbliżonych wiekowo, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 5. Nauczyciel otwierający przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup do momentu otwarcia pozostałych oddziałów.
 6. Nauczyciel zamykający przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od momentu zamknięcia pozostałych oddziałów.
 7. W okresie niskiej frekwencji dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów do łącznej liczby 25 dzieci w grupie.

 

§ 14

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań.
  1. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.
  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

§ 15

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia wykraczające poza postawę programową, rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci.
 2. Przedszkole z tytułu zajęć wykraczających poza postawę programową nie może pobierać od rodziców żadnych opłat dodatkowych na ich realizację.
 3. Czas trwania zajęć wykraczających poza postawę programową dostosowany jest do wieku i możliwości rozwojowych dzieci a także do rodzaju aktywności i wynosi dla dzieci 3-4 letnich około 15 min. i około 30 min. dla dzieci starszych.
 4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 5. Organizacja i terminy zajęć wykraczających poza postawę programową ustalane są przez dyrektora przedszkola.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć wykraczających poza podstawę programową odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel.
 7. Na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia przedszkole organizuje lekcje religii zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.

§ 16

 1. Przedszkole sprawuje  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, dostosowując metody  i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2.  Dzieci przebywające w przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno–wychowawcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć dla danej grupy.

3.   Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

4.   Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

5.   Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

6.   Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 3. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, których organizację dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci i ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 4. Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek.
 5. Wycieczki i spacery dzieci poza teren przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola. Dzieci udają się      na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej lub rodziców. Na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. Jeżeli liczba dzieci wynosi dziesięcioro lub mniej      na wycieczkę lub spacer dzieci udają się pod opieką nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. W przypadku korzystania ze środków transportu publicznego (np. dojazd autobusem miejskim do muzeum) na każde pięcioro dzieci przypada jedna osoba dorosła.

§ 17

 1.  Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę  programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu ustala się, tzw. przedszkolny zestaw programów nauczania:
 1. nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego i przedstawia swoją propozycję do zatwierdzenia dyrektorowi;
 2. zatwierdzone przez dyrektora programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujących w placówce.
 1. Dyrektor placówki podaje do publicznej wiadomości informację o zestawie programów wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację pracy dydaktycznej oraz czas trwania  zajęć dydaktyczno-wychowawczych do możliwości psychofizycznych dziecka.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 18

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
 2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, kuratorium oświaty zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  1. czas pracy poszczególnych oddziałów;
  2. liczbę pracowników pedagogicznych przedszkola, pracowników administracji i obsługi oraz liczbę stanowisk kierowniczych;
  3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Przedszkole nr 230 zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach swojego funkcjonowania.
 3. Realizacja podstawy programowej przewidziana jest w godzinach pracy przedszkola.
 4. Przerwę wakacyjną ustala dyrektor z organem prowadzącym.

 

§ 19

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

 

§ 20

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
 2. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym powiadomieniem rodziców.
 4. Pracownicy przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych ani innych na prośbę rodzica).
 5. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).

 

§ 21                                                                 

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia określana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Na opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu składa się koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków, w ustalonej proporcji:
  1. śniadanie – 30%
  2. obiad – 50%
  3. podwieczorek – 20%.
 4. Pracownicy przedszkola mają prawo korzystać z posiłków i zobowiązani są do pokrycia ich kosztów.
 5. Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia przez pracowników podczas godzin wykonywania pracy reguluje dyrektor w porozumieniu z przedstawicielami organu prowadzącego i zgodnie z przepisami.

 

§ 22

 1. Opłatę za żywienie wnoszona jest w cyklach miesięcznych z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, łącznie z pierwszym dniem nieobecności, jeśli nieobecność ta zostanie zgłoszona najpóźniej w tym dniu do godz. 9.00.
 3. Fakt spóźnienia lub nieobecności dziecka należy zgłosić osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres p230@edu.um.warszawa.pl lub przez stronę iprzedszkole.progman.pl.
 4. Rozliczenie zwrotu stawki żywieniowej następuje z dołu.
 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może, na wniosek rodzica dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
 6. Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez Dyrektora Przedszkola numer rachunku bankowego.
 7. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie oraz rachunek przeznaczony na wpłaty darowizn.  
 8. Dyrektor informuje rodziców o numerach rachunków bankowych wymienionych w ust. 7 m.in. za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola.
 9. Zasady zwolnienia lub ulgi za opłaty określa uchwała Rady m.st. Warszawy.
 10. W przypadku powstania trzymiesięcznej zaległości w opłatach, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 

§ 23

 1. Opiekę nad dziećmi przy przyprowadzaniu i odbieraniu z przedszkola sprawują rodzice  lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzic upoważnia osobę odbierającą za pomocą pisemnego dokumentu upoważnienia zawierającego, imię i nazwisko, numer i serię dokumentu tożsamości osoby wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz podpisy rodziców, (opiekunów prawnych) Osoba upoważniona do odbioru potwierdza swoją tożsamość przy odbiorze dziecka.
 3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom lub innej, pełnoletniej upoważnionej osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela, osoba odbierająca pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego.
 5. W przypadku podjęcia decyzji o niewydaniu dziecka osobie upoważnionej przez rodziców, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o tym fakcie; rodzice upoważniają inną, pełnoletnią osobę do odebrania dziecka lub odbierają je osobiście.
 6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora lub wicedyrektora, który podejmuje działania przewidziane prawem.
 7. W przypadku, gdy nikt nie zgłosił się po dziecko do godziny zamknięcia placówki, nauczyciel stara się skontaktować z jego rodzicami, w celu wyjaśnienia przyczyn ich nieobecności, a następnie powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. W zależności od okoliczności zdarzenia, podejmowane są odpowiednie kroki, mające na celu przede wszystkim zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.
 8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
 9. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzic zobowiązany  jest do natychmiastowego powiadomienia dyrektora przedszkola.
 10. Nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom stan dziecka wskazujący chorobę.

 

§ 24

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 25

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju oraz przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
 3. Częstotliwość zebrań grupowych i kontaktów indywidualnych ustalają rodzice i nauczyciele grup na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.
 4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. zebrania ogólne;
  2. zebrania grupowe;
  3. konsultacje i rozmowy indywidualne rodzica z nauczycielem, dyrektorem, psychologiem, logopedą;
  4. dni otwarte dla dzieci i rodziców;
  5. zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych;
  6. udział rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i imprez artystycznych dla dzieci;
  7. zajęcia otwarte, prelekcje, warsztaty, wystawy prac dzieci;
  8. doskonalenie rodziców z udziałem nauczycieli i specjalistów;
  9. kąciki informacyjne dla rodziców.

 

§ 26

.

 1. Rodzice mają prawo do:
 1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;
 2. znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz poziomu przygotowania do podjęcia przez dziecko edukacji w szkole w przypadku dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne;
 4. otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości przedszkola w tym zakresie;
 5. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
 6. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
 7. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 8. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
 9. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 1. wspieranie swojego dziecka w rozwoju, edukacji przedszkolnej;
 2. przestrzeganie niniejszego statutu;
 3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia;
 5. terminowe uiszczanie odpłatności za świadczenia wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę;
 6. informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu;
 7. niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 8. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, bieżąca komunikacja i współpraca z nauczycielami w sprawach związanych z edukacją;
 9. kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 10. udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku;
 11. ze względów bezpieczeństwa informowania dyrektora o zmianach dotyczących praw rodzicielskich odnośnie swojego dziecka;
 12. ze względów bezpieczeństwa zgłaszania wychowawcy oddziału zmiany adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego w celu zapewnienia możliwości skutecznego kontaktu;
 13. w przypadku dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego:
 1. dopełnienie czynności zgłoszenia dziecka do przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 1. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.


§ 27

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 230 „Kolorowy Zakątek” odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w m. st. Warszawie lokalnych zasad rekrutacji, (obejmujących kryteria rekrutacji i harmonogram jej przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez m. st. Warszawę.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
 4. Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie do przedszkola.
 5. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają do placówki, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w przedszkolu.
 6. Rekrutacja dzieci na wychowanków przedszkola odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
 7. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki.
 8. Zgłoszenia kandydatów do przedszkola przyjmowane są w terminie ustalonym przez organ kierujący placówką. Szczegółowe godziny wyznacza dyrektor.
 9. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola dyrektor powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci w oparciu  o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 10. Do przedszkola są przyjmowani kandydaci z największa liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym przez Urząd m. st. Warszawy, które to są publikowane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola.
 11. W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 9, wchodzą powołani  przez dyrektora nauczyciele.
 12. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola.
 13. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez Komisję rekrutacyjną listy przyjętych do przedszkola rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do Komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 14. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku Komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
 15. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata  ma prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.
 16. Przyjęcia do przedszkola w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi  w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji dyrektora.

§ 28

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację bieżącą i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych (ADO) w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 2. Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania  danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków,  rodziców oraz pracowników i współpracowników przedszkola.
 3. Sprawuje nadzór poprzez określenie osoby/podmiot/wykonawcę, realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie  zadań wymienionych w  ust. 1) i 2)
 4. Osoba / podmiot określony w pkt 3) podlega bezpośrednio administratorowi danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.
 5. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych.
 6. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
  w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom  w granicach i przepisach prawa.
 7. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.

 

 

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

 

§ 29

 

 1.   Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i podlega stosownym regulacją prawnym.
 2. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
  1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 4. planowanie i prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawa programową i dostosowanymi programami, opracowywanie programów własnych oraz szczegółowych miesięcznych planów pracy z dzieckiem;
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości  i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 7. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
 8. informowanie na bieżąco rodziców o zdarzeniach mających znamiona przemocy, złego zachowania, nieprzestrzegania zasad współżycia w grupie;
 9. reagowanie na wszystkie przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, a w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie „brzydkich” wyrazów, wulgarnych gestów;
 10. przestrzeganie szczegółowych zasad przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola;
 11. zgłaszanie dyrektorowi wyjazdów na wycieczkę oraz wyjść na spacery oraz przestrzeganie zasad i dopełnianie formalności zgodnie z „Regulaminem wycieczek”;
 12. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 13. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem, w czasie wycieczek, spacerów, itp.;
 14. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.;
 15. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie kwalifikacji, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego;
 16. dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 17. dokonywanie analizy osiągnięć wychowanków, poprawianie wyników najsłabszych wychowanków, wspieranie najzdolniejszych wychowanków,
 18. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 19. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 20. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 21. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym;
 22. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności :
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych możliwości psychofizycznych dzieci;
 2. rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych;
 3. niezwłoczne poinformowanie dyrektora o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną;
 4.  realizowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowanie tych działań zgodnie z wymogami przepisów prawa;

       20. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

 

§ 30

Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, wicedyrektora, doradcy metodycznego, rady pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowo-oświatowych.

§ 31

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. włączenia ich w działalność przedszkola.

 

§ 32

Ustala się poniższe zasady w zakresie sprawowania opieki przez nauczyciela nad dzieckiem czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

 1. nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci;
 2. przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne zgodne z programem i planem zajęć;
 3. nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, przestrzega obowiązujących przepisów bhp i ppoż.;
 4. zawsze przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne pomoce;
 5. nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
 6. nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi;
 7. obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, niepokojące zachowanie, zadrapanie, skaleczenie, brak łaknienia);
 8. obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;
 9. zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje wicedyrektor przedszkola, nauczyciel pracujący w oddziale ma pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw;
 1. zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i potwierdzane własnoręcznym podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela, z powiadomieniem dyrektora;
 2. praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy;
 3. w razie wypadku podjąć działania zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

§ 33

Zakres działań obowiązków Wicedyrektora:

 1. współdziała z dyrektorem kierując bieżącą działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą Przedszkola pod jego nieobecność;
 2. wykonuje zadania w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i dokonuje oceny pracy pracowników;
 3. wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością Przedszkola;
 4. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczania godzin ponadwymiarowych;
 5. przygotowuje i prowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne;
 6. organizuje praktyki w Przedszkolu dla studentów wyższych uczelni;
 7. podczas nieobecności dyrektora reprezentuje placówkę na zewnątrz oraz dysponuje środkami finansowymi Przedszkola ponosząc pełną odpowiedzialność.

 

§ 34

Do zadań logopedy należy:

 1. udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym;
 2. udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli;
 3. prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców;
 4. prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 5. zaplanowanie sposobów zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
 6. ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 7. określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
 8. dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych po ich zakończeniu oraz udzielonej pomocy w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola lub przed upływem okresu, na jaki została udzielona pomoc na wniosek rodzica lub nauczyciela;
 9. określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z dzieckiem;
 10. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka, w tym mowy głośnej;
 11. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
 12. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 13. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka- rodziną;
 14. prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

 

§ 35

 

Do zadań psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka;

2) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie potencjalnych możliwości dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badań, a także zgłaszanych przez rodziców;

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, kreślenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, rodziców i nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

5) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

6) badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej wspólnie z nauczycielem wspomagającym i nauczycielem wychowania przedszkolnego;

7) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;

8) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;

9) opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji;

10) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego;

11) opieka nad gabinetem psychologicznym;

12) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 36

 

 1. Dyrektor powierza każdemu nauczycielowi i innym pracownikom przedszkola szczegółowy zakres obowiązków.
 2. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:
 3. kierownik gospodarczy;
 4. intendent;
 5. kucharka;
 6. pomoc kucharza;
 7. pomoc nauczyciela;
 8. woźna;
 9. dozorca.
  1. Pracownicy na wszystkich stanowiskach dbają o klimat i dobre imię placówki,  są współodpowiedzialni za realizację zadań przedszkola.
  2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów b.h.p. i p. poż..
  3. Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników administracji i obsługi znajduje się w teczkach akt osobowych.

 

§ 37

 

 1. Pracownicy administracji i obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Głównym zadaniem pracowników samorządowych jest zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji statutowych zadań przedszkola.
 3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 1. przestrzeganie przepisów prawa;
 2. informowanie o zauważonych zagrożeniach;
 3. wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;
 4. udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych;
 5. wykonywanie powierzonych zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 6. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, jeżeli prawo tego  nie zabrania;
 7. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 8. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 9. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 10. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
  1. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
  2. Szczegółową organizację i porządek oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa regulamin pracy i indywidualne zakresy obowiązków pracowników.

 

§ 38

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi z zakresu bezpieczeństwa obejmuje:
 1. zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
 2. reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, a w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie „brzydkich” wyrazów, wulgarnych gestów;
 3. czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w sali, na korytarzu, w łazience, w ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek;
 4. zwracanie bacznej uwagi na to, czy osoby odbierające dziecko mają do tego upoważnienie;
 5. systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych.
 1. Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę  do dyrektora.
 2. Pracownicy przedszkola są odpowiedzialni w swoim zakresie działania za życie, zdrowie  i bezpieczeństwo dzieci. w wypadkach nagłych obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób związanych z pracą w przedszkolu bez względu na zakres ich czynności służbowych.

 

Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 39

 

Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka wychowanek w przedszkolu ma prawo do:

 1.   akceptowania go takim jakim jest;
 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 3. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 4. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 7. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
 8. kontaktów z dorosłymi i umów z nimi osiąganych na drodze kompromisu;
 9. badania i eksperymentowania;
 10. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
 11. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
 12. snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone;
 13. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb;
 14. zdrowego jedzenia;
 15. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;
 16. znajomości swoich praw i obowiązków.

 

 

§ 40

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 1.  poszanowania mienia w przedszkolu;
 2.  stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola;
 3. bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych;
 4. poszanowania godności innych: dzieci i dorosłych;
 5. uczestniczenia w zajęciach wykraczających poza podstawę programową, które wybrali dla niego rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

 

§ 41

 

 1. W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
 2. Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły obwodu w którym dziecko mieszka             o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu                 oraz o zmianach w tym zakresie

 

§ 42

 

 1. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną:
  1. po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców i nieusprawiedliwionej, trwającej co najmniej miesiąc nieobecności dziecka w Przedszkolu;
  2. po trzymiesięcznym braku wnoszenia przez rodziców należnych opłat i braku woli współpracy ze strony rodziców wychowanka.
 2. Tryb odwoływania się od decyzji skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola:
  1. w formie pisemnej do dyrektora placówki;
  2. w formie pisemnej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

 

§ 43

 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową finansowaną przez miasto stołeczne Warszawę.

 1. Obsługa finansowo-księgowa przedszkola jest wykonywana przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy.
 2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

§ 44

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przedszkola, dzieci i rodziców.
 2. Tekst statutu udostępniany jest przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz, na stronie BIP przedszkola i stronie internetowej.
 3. Zmiany w statucie są zatwierdzane na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie załatwiane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 5. Każda zmiana statutu skutkuje tekstem jednolitym.

 

§ 45

 

 1. Traci moc Statut przedszkola uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01.12.2017 r.
 2. Powyższy Statut wchodzi w życie z dniem 11.10.2018 r.

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 230 "Kolorowy Zakątek"

04-349 Warszawa
ul. Szaserów 118a

tel: 22 610 24 96
e-mail: p230@edu.um.warszawa.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w przedszkolu jest:

Agnieszka Korycka
dane kontaktowe: akorycka@dbfopld.waw.pl

Mapa dojazdu

× Strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili można zmienić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce cookies.