przedszkole

Przedszkole Nr 230 "Kolorowy Zakątek"
04-349 Warszawa
ul. Szaserów 118A
Telefon: 22 610 24 96
e-mail: p230@edu.um.warszawa.pl

Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

     Koncepcja naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:  ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.                                     

1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA


       Przedszkole Nr 230 znajduje się na Pradze Południe, a dokładnie na ulicy Szaserów 118A  w Warszawie. Zostało założone
w 1963 roku i mieści się w wolnostojącym budynku otoczonym dużym ogrodem z wydzielonymi 2 placami zabaw: dla dzieci młodszych i starszych. Budynek i ogród wyposażone są w urządzenia i pomoce dydaktyczne odpowiadające normom bezpieczeństwa. Na bieżąco prowadzona jest kontrola stanu technicznego budynku i urządzeń oraz dokonywane są wszystkie, wymagane prawem przeglądy i konserwacje.

    Obecnie znajduje się w nim 6 oddziałów, w ktorych mamy  137 – 142 wychowanków. Personel naszej placówki tworzy: dyrektor, wicedyrektor, 10 nauczycielek, logopeda, psycholog, katecheta, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel rytmiki, 2 pracowników administracji i 13 pracowników obsługi.

 

2. MISJA PRZEDSZKOLA

        Największym naszym celem jest, aby dzieci czuły się w naszym przedszkolu szczęśliwe, kochane i akceptowane. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Pragniemy kształtować w każdym dziecku poczucie własnej wartości  oraz tolerancję wobec innych, przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie  z porażkami, rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania a także kształtujemy właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego.


 Naszym celem jest także pomoc w osiągnięciu przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej i wyposażenie go w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.

 
                  Aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogły rozwijać się w sposób wszechstronny, oprócz realizacji Podstawy Wychowania Przedszkolnego bierzemy udział w programach:

 • „Wspieranie edukacji ekologicznej placówek oświatowych m.st. Warszawy”
 • „Mamo, Tato wolę wodę”
 • „Varsavianistyczna Szkoła”

Stosujemy także innowacyjne metody pracy z dziećmi, takie jak:

 • "Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Opowieści Ruchowej J.C.Thulina
 • Metoda Klanzy
 • Pedagogika Zabawy
 • Bajkoterapia
 • Muzyka relaksacyjna

W W ofercie naszego przedszkola znajdują się także dodatkowe bezpłatne zajęcia: język angielski, rytmika, religia.


      W naszej placówce szczególną uwagę poświęcamy także twórczości plastycznej dzieci, która jest jedną z najważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Zajęcia plastyczne umożliwiają dzieciom rozwijanie uzdolnień, zainteresowań artystycznych,
a także ich wrodzonych możliwości twórczych. Działanie na różnorodnym materiale  z wykorzystaniem wielu technik plastycznych sprzyja  wyrażaniu siebie, wycisza  negatywne emocje i przynosi małym artystom wiele radości. Kontakt ze sztuką poprzez oglądanie i wykonywanie prac inspirowanych dziełami takich mistrzów jak Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt czy Wasilij Kandinsky wdraża dzieci w kulturę  i rozwija  ich wrażliwość estetyczną. Dlatego też dla przedszkolaków z najstarszych grup organizujemy dodatkowe zajęcia plastyczne, które rozwijają dzieci wszechstronnie, ale przede wszystkim  są wspaniałą formą zabawy, do której zapraszamy również rodziców organizując ciekawe warsztaty plastyczne. Nasza kadra nauczycielska chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i umiejętnościami poprzez szkolenia decoupage dla nauczycieli z innych placówek. 

  W naszym przedszkolu realizujemy Program „Zdrowo Jemy” . Poprzez zbilansowaną, a zarazem urozmaiconą dietę dostarczamy naszym przedszkolakom odpowiedniej porcji witamin i składników mineralnych. Chcemy wykształcić u dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe, co na pewno zaprocentuje w ich dorosłym życiu. Oferujemy także spotkania z dietetykiem dla rodziców, którzy interesują się zdrową dietą lub ewentualnie są zainteresowani wskazówkami żywieniowymi.

 Dużą wagę przywiązujemy do kształtowania u dzieci postawy ekologicznej, która charakteryzuje się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i społecznych, ciekawością świata i praw nim rządzących, świadomością i zrozumieniem powiązań, zależności i praw panujących w przyrodzie, odpowiedzialnością wobec wszystkich form życia, aktywnością, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi jako częścią biocenozy, szacunkiem dla różnorodności, tolerancji, odrębności biologicznej i kulturowej. W związku z tym odbywają się w naszym przedszkolu:

 • Dzień Drzewa
 • Tydzień Ekologa
 • Dzień Zielonych
 • Marsz Małych Ekologów

    Niezwykle ważna jest dla nas współpraca z rodzicami.  Pragniemy wspólnie z nimi stworzyć przyjazne przedszkole, w którym każde dziecko, otoczone troskliwą opieką będzie rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i uzdolnienia, zdobywać wiedzę
i umiejętności prowadzące do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. W tym celu między innymi prowadzimy:

- zebrania ogólne i oddziałowe,

- rozmowy indywidualne,

- konsultacje indywidualne w ramach dni otwartych,
- zajęcia otwarte dla rodziców,

  - prelekcje, warsztaty szkoleniowe dla rodziców,

  - imprezy i uroczystości przedszkolne,

  - gazetka tematyczna w holu przedszkola,

  -strona internetowa oraz ramka multimedialna;


     Włączamy rodziców w organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych oraz różnego rodzaju akcje, np. ”Cała Polska czyta dzieciom”, „Pola Nadziei”, „Psia Gwiazdka”  oraz w cykl spotkań „Poznajemy zawody”.

      Został utworzony Teatr Rodziców, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców. Aktorzy z wielkim zaangażowaniem i pasją grają dla dzieci z okazji ich święta, a także na Pikniku Rodzinnym, co wywołuje ogromne emocje, nie tylko u małych, ale także dorosłych widzów.

    Dzieci także z wielką radością prezentują swoje zdolności wokalno-taneczne w czasie imprez i uroczystości odbywających się
w naszym przedszkolu, są to m.in. :

- Jasełka,

- Dzień Misia,

- Pasowanie na Przedszkolaka,

- Dzień Bałwanka,

- Dzień Babci i Dziadka,

- Dzień Mamy i Taty;

      Za niezwykle ważną uważamy kontakt ze środowiskiem lokalnym, dlatego też współpracujemy z :

     - Policją,

     - Strażą Miejską,

     - Strażą Pożarną,

     - Szkołą Podstawową,

     - Biblioteką Publiczną,

     - Domem Opieki Społecznej;


Koncepcja Pracy Przedszkola jest podstawą do opracowania rocznego planu pracy przedszkola na każdy rok szkolny.

Roczny plan pracy zawiera min. zadania do pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz sposoby ich realizacji, plan rad pedagogicznych uwzględniający działania WDN, plan współpracy z rodzicami i środowiskiem, kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych, dodatkowe zakresy czynności nauczycielek.

Realizacja  rocznego  planu pracy podlega  analizie, ocenie półrocznej  i  na koniec każdego roku szkolnego.
 

Z koncepcją Przedszkola Nr 230 na lata 2014 - 2017  zostali zapoznani wszyscy pracownicy i rodzice poprzez: 

- przedstawienie jej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ,

- przedstawieniu jej podczas spotkania z Radą Rodziców,

- wywieszenie w holu przedszkola informacji dla rodziców,

- umieszczenie Koncepcji Pracy Przedszkola na stronie internetowej  przedszkola.

 

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta przez Radę Pedagogiczną

do realizacji w dniu 1 grudnia 2015r.

 

 


 

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 230 "Kolorowy Zakątek"

04-349 Warszawa
ul. Szaserów 118a

tel: 22 610 24 96
e-mail: p230@eduwarszawa.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w przedszkolu jest:

Agnieszka Korycka
dane kontaktowe: akorycka@dbfopld.waw.pl

Mapa dojazdu

× Strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili można zmienić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce cookies.